ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Algemeen

Onder XNotebooks wordt in deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden verstaan De Greef Computers (D.G.C) handelend onder de handelsnaam XNotebooks (gevestigd te ‘s-Hertogenbosch), onder wederpartij wordt verstaan de natuurlijke, of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), ten behoeve van wie door of vanwege XNotebooks producten worden geleverd en/of diensten worden verricht.

2. Toepassing

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen XNotebooks ende wederpartij waarop XNotebooks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met XNotebooks voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe.

3. Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van XNotebooks zijn vrijblijvend.
 2. XNotebooks kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding(behoudens op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is XNotebooks daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
  afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij XNotebooks anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht XNotebooks niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Indien de wederpartij een bestelling dan wel een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand, doordat XNotebooks deze schriftelijk aanvaardt via e-mail, post, fax of anderszins, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

4. Aanvulling overeenkomst en Installaties, geringe afwijkingen

 1. XNotebooks zal op verzoek van de wederpartij alle door deze aangegeven veranderingen in de bestelling of opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met het recht de overeengekomen meerprijs in rekening te brengen.
 2. Indien XNotebooks zaken installeert op het bestelde product zijn alle bijkomende werkzaamheden voor rekening en risico van de wederpartij. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders vermeld, op deze werkzaamheden van toepassing.
 3. Indien Xnotebooks zaken installeert op het bestelde product dan is het een geconfigureerd product zoals bedoeld in artikel 13.2 . Afbestelling of retourzending zoals bedoeld in de wet “Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten” (Wet Koop op Afstand) is dan niet mogelijk.
 4. Geringe afwijkingen ten aanzien van technische specificaties, opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
 5. Alle foto’s, thumbnails, afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende uitvoeringen, gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn indien die afwijkingen geen voor de prestatie wezenlijke afwijkingen zijn.

5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn, indien niet anders vermeld inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten zoals op de website van Xnotebooks is vermeld.
 2. De in de offertes, overeenkomsten en op de website van XNotebooks genoemde prijzen zijn voor herziening vatbaar, indien naar het oordeel van XNotebooks blijkt dat bij de berekeningen ervan een kennelijke fout is gemaakt en indien in verband met onvoorziene wijzigingen in invoerrechten, productiekosten of valutawijzigingen die betrekking en/of doorwerking hebben op het aangeboden product, niet van Xnotebooks verlangd kan worden dat tegen de oorspronkelijk aangeboden of overeengekomen prijs geleverd wordt.

6. Aflevering/levertijd

 1. Indien XNotebooks een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Indien levering door XNotebooks niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, zal XNotebooks aan wederpartij zo spoedig mogelijk de verwachte nieuwe leveringsdatum mededelen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij XNotebooks schriftelijk ingebreke te stellen om zich op ontbinding van de overeenkomst te kunnen beroepen.
 2. De wederpartij kan naar keuze de te leveren zaken afhalen bij de vestiging van Xnotebooks in Den Bosch, dan wel deze laten bezorgen. Indien de wederpartij kiest voor bezorging dient de wederpartij nauwkeurig aan te geven wanneer en waar – binnen Nederland – de door XNotebooks te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. Wederpartij dient alle door XNotebooks met het oog op verzending van de zaken gewenste informatie te verstrekken.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking e.d. bepaald door XNotebooks, alle verzendingen zijn volledig verzekerd door XNotebooks.
 4. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
 5. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat XNotebooks hem heeft verwittigd. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan XNotebooks de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Indien XNotebooks gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze aan XNotebooks ter beschikking heeft gesteld.

7. Betaling

 1. Betaling door wederpartij dient te geschieden binnen de op de orderbevestiging en/of factuur vermelde termijn en op de aldaar genoemde wijze. XNotebooks heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
 2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of XNotebooks terzake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
 3. In geval van niet tijdige betaling is de wederpartij een maandelijkse rente verschuldigd van 1,5%, dan wel de wettelijke rente als deze hoger is dan de genoemde rente. Bovendien zal iedere factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 Euro.
 4. Betalingen door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.
 5. De wederpartij kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn onder opgave van de bezwaren.
 6. XNotebooks kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 7. XNotebooks kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8. Incassokosten

 1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
  dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 2. Indien XNotebooks aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het geldende toepasselijke incassotarief.

9. Zekerheid

 1. Indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, heeft XNotebooks het recht van de wederpartij een door XNotebooks gewenste vorm van zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is XNotebooks gerechtigd nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot het tijdstip waarop aan de genoemde zekerheidsstelling c.q. nakoming is voldaan.
 2. Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende schriftelijk aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar, c.q. heeft XNotebooks het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. XNotebooks behoudt zich de eigendom van door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
  1. de door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  2. vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst(en);
 2. Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die XNotebooks voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij voor XNotebooks met XNotebooks als eigenares, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.
 3. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is XNotebooks gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent XNotebooks reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.
 4. De wederpartij geeft hierbij aan XNotebooks in pand, die deze verpanding aanvaardt, alle zaken, waarvan de wederpartij (mede)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door XNotebooks geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen XNotebooks te eniger tijd van de wederpartij te vorderen heeft of zal hebben.

11. Garanties/reparaties

 1. XNotebooks garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
 2. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is XNotebooks niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
 3. De aankoopnota vormt het garantiebewijs voor de geleverde zaken.
 4. De garantietermijn (fabrieksgarantie) op notebooks/laptops bedraagt 2 jaar vanaf factuurdatum en op batterijen en adapters 6 maanden. Onverminderd het voorstaande kan de wederpartij geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen indien:
  1. de wederpartij wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht dan wel componenten heeft toegevoegd die niet door XNotebooks zijn geleverd en daardoor schade ontstaat aan de geleverde zaken waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens XNotebooks zijn verricht;
  2. indien eventuele garantiezegels verbroken of verwijderd zijn;
  3. indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
  4. indien de wederpartij de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico voor rekening van de wederpartij behoort te komen;
  5. indien de gebreken zijn opgetreden als gevolg van vloeistofschade, vervuiling, blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
  6. indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage.
 5. Garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd bij XNotebooks in Den Bosch. Indien de wederpartij dit wenst kunnen garantiewerkzaamheden ook elders uitgevoerd worden tegen betaling van reis- en verblijf- kosten, transportkosten voor beproevingsapparatuur etc.
 6. Reparaties en vervangingen die buiten de garantie vallen geschieden tegen vaste tarieven, opvraagbaar bij XNotebooks, en zullen alleen worden uitgevoerd na schriftelijke opdracht daartoe via fax, E-mail of anderszins.
 7. XNotebooks geeft géén garantie / support op software.
 8. De wederpartij zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende noch verwijderen noch wijzigen. Het is de wederpartij toegestaan de software aan eindgebruikers door te verkopen.

12. Onderzoek en reclames

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten omtrent een door XNotebooks geleverd product of dienst, dienen door de wederpartij terstond aan XNotebooks schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 8 werkdagen na aflevering per E-mail, post of fax te worden medegedeeld. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt XNotebooks geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij.
 3. Een niet zichtbaar gebrek dient wederpartij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan XNotebooks met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is XNotebooks gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.
 4. Xnotebooks dient in de gelegenheid gesteld te worden de klacht te onderzoeken. De wederpartij dient daartoe de gebrekkige zaak met de aankoopnota aan Xnotebooks te overhandigen tenzij dit onmogelijk dan wel zeer bezwarend is. In dat geval kan wederpartij met Xnotebooks overleggen over verzending waarbij het risico voor schade dat tijdens het transport optreedt geheel voor risico van de wederpartij komt en met in achtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 1.
 5. Indien een overeenkomstig lid 2 van dit artikel gedane reclame door de wederpartij door XNotebooks wordt gehonoreerd, zal XNotebooks tot kosteloos herstel van het geconstateerde gebrek overgaan.
 6. Na verloop van de garantietermijn is XNotebooks gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen.

13. Retourzendingen

 1. Indien de wederpartij gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van XNotebooks en op de wijze zoals door XNotebooks aangegeven.
 2. Inzake overeenkomsten die vallen onder de wet Koop op Afstand ( Wederpartij- uitsluitend in de hoedanigheid van Consument ) is XNotebooks niet gehouden de door haar geleverde zaken terug te nemen en de verkoopprijs te retourneren, voor zover de wederpartij de Hardware en/of software waarvan dan wel het een geconfigureerd produkt betreft. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending;
 3. Er geldt een bedenktijd van 14 dagen voor consumenten, indien op afstand gekocht is. Een retourzending moet uiterlijk op de 15e dag na ontvangst van het geleverde door wederpartij weer in het bezit zijn van XNotebooks. Deze bedenktijd geldt alleen voor niet-geconfigureerde producten. Batterijen en voedingsadapters worden niet terug genomen.
 4. De verzendkosten en de verzekering tijdens transport komen voor rekening van de wederpartij. De kosten van terugzending door de wederpartij aan XNotebooks kunnen door XNotebooks in mindering gebracht op de aan de wederpartij terug te betalen koopsom indien de zaken niet franco zijn verzonden.

14. Intellectuele eigendom en knowhow

 1. De database, databasestructuur en database-informatie, als ook alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen tekeningen etc., al dan niet op papier of op de website vastgelegd, die door XNotebooks aan de wederpartij worden verstrekt blijven eigendom van XNotebooks. De wederpartij is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben.
 2. De wederpartij is niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij XNotebooks uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hiervoor geeft.
 3. Bij overtreding van het in lid 2 en 3 bepaalde is de wederpartij voor iedere overtreding een boete van 1000 Euro verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van XNotebooks op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.
 4. De wederpartij vrijwaart XNotebooks voor aanspraken terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van b.v. wijzigingen van een door XNotebooks geleverde zaak, van toepassing van die zaak op andere dan door XNotebooks voorgeschreven wijze of van integratie van de zaak met een niet door XNotebooks geleverde zaak.

15. Ontbinding/bevrijding

 1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de wederpartij, is XNotebooks gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. XNotebooks is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
 2. Indien de behoorlijke nakoming door XNotebooks ten gevolge van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van XNotebooks komen, waaronder de omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft XNotebooks het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 3. Voorts is XNotebooks bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16. Aansprakelijkheid

 1. Indien XNotebooks aansprakelijk is voor schade, van welke aard of omvang dan ook, die is ontstaan door of in verband met de uitvoering door of vanwege XNotebooks van hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, dan wordt de aansprakelijkheid van Xnotebooks beperkt tot de hoogte van de factuur/het bedrag dat door verzekeringsmaatchappij wordt gedekt.
 2. XNotebooks is in ieder geval nimmer aansprakelijk:
  1. voor bedrijfs en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  2. voor schade ten gevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
  3. voor schade door geleverde software;
  4. voor schade ten gevolge van verlies van gegevens vastgelegd op informatiedragers;
  5. voor schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel

17. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die XNotebooks niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
  a. het geval, dat XNotebooks door een toerekenbare tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.

  1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  2. vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van XNotebooks;
  3. transportmoeilijkheden of –belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar XNotebooks toe of van XNotebooks naar de wederpartij wordt gehinderd of belemmerd.
 3. XNotebooks heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.
 4. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van XNotebooks opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
 5. Indien XNotebooks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is XNotebooks gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als reeds geleverde of uitgevoerde c.q. leverbare of uitvoerbare delen geen zelfstandige waarde hebben.

18. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen XNotebooks en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen tussen XNotebooks en de wederpartij, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de plaats van vestiging van XNotebooks is gelegen, behoudens indien de wederpartij als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij, tenzij de wederpartij in het buitenland woont. In dat geval is de rechter in de plaats van vestiging van XNotebooks gevestigd.